Nav jāuztraucas par savu veselību – ērti ātri testi ļauj jums jebkurā laikā uzraudzīt savu veselību!

VESEL?BAS TESTIJ?taties d?vaini un v?laties uzzin?t, kas to izraisa? Ja jums pašlaik nav pieejams ?imenes ?rsts, varat p?rbaud?t sevi m?j?s un b?t mier?gs, izmantojot ?rtus un vienk?ršus vesel?bas testus.

Testi katram gad?jumam

Bieži vien vesel?bas uzraudz?ba tiek atst?ta nov?rt? t? vienk?rš? iemesla d??, ka ir gr?ti atrast laiku, lai apmekl?tu ?rstu, vai ar? rindas ir p?r?k garas. Medifum ?trie testi sniedz iesp?ju p?rbaud?t sevi m?jas apst?k?os un noskaidrot, vai jums ir aler?ija pret ol?m, ka?iem vai pienu, vai ar? j?su probl?mas izraisa dzelzs vai D vitam?na tr?kums – ir pieejami testi gandr?z vis?m slim?b?m.

Laima slim?ba ir m?n?ga slim?ba

Vasara ir kl?t, un maldinoš?s ?rces ir kust?b?. ?tr? Laima slim?bas ?tr?s noteikšanas tests atkl?j Laima boreliozes infekciju asin?s, ko izraisa ?rces pies?kšan?s. ?r?u tests j?veic, tikl?dz uz ?das ir pies?kusies ?rce vai ja jums ir par?d?jies vismaz viens Laima slim?bas simptoms:

  • ?das izsitumi;
  • nogurums;
  • gripai l?dz?gi simptomi: musku?u s?pes, drudzis, galvass?pes, drebu?i;
  • slikta d?ša, svara zudums;
  • s?pes rok?s, k?j?s, kakl? vai mugur?, sejas paral?ze.

Ir v?l plaš?ka izv?le

Svar?ga ir ar? personas visp?r?j? vesel?ba, izmantojot t?das iesp?jas k? v?riešu augl?bas tests un ovul?cijas ?tr?s noteikšanas tests. Pieejams ar? ur?nce?u infekcijas noteikšanas tests – vienk?ršs, ?trs un uzticams m?jas tests, kas gan sieviet?m, gan v?riešiem pal?dz atkl?t agr?nas ur?nce?u infekcijas jeb bakteri?las infekcijas paz?mes.

Pieejams ar? COVID-19 antivielu tests

Lai gan p?d?j? laik? ar koronav?rusu infic?to cilv?ku skaits ir samazin?jies, t? past?v?šanu nedr?kst aizmirst. Medifum pied?v? ar? COVID-19 antivielu testu, kas atš?iras no standarta antig?na testa ar to, ka nosaka antivielu kl?tb?tni, kuras rodas vai nu no infekcijas, vai vakc?nas. Ar šo testu var noskaidrot, vai esat bijis infic?ts ar v?rusu vai ar? j?su organism? joproj?m ir vakc?nas antivielas.

?tru antivielu testu ieteicams veikt ne agr?k k? 3 ned??as p?c slim?bas uzliesmojuma vai vakcin?cijas. Medifum t?mek?a vietn? atrad?siet detaliz?tus nor?d?jumus par to, k? veikt testu un uz ko v?rst uzman?bu.

J?tieties br?vi l?gt padomu!

J?atceras, ka vesel?bas testi ir paredz?ti tikai s?kotn?jai pašp?rbaudei un nav paredz?ti diagnozes noteikšanai. Pirms svar?gu medic?nisku l?mumu pie?emšanas j?konsult?jas ar savu ?rstu.

Nav v?rts gaid?t, kad vesel?bas probl?mas tiks atrisin?tas – jums j?r?kojas nekav?joties. Ja jums ir k?di jaut?jumi, varat sazin?ties ar mums pa e-pastu (info@medifum.ee) vai zvanot pa t?lruni 630 7050.

No katra ieg?d?t? produkta m?s 3,33% no t? cenas ieguld?m viet?jos mežos. Katram klientam ir ar? iesp?ja veikt t?du pašu ieguld?jumu sav? iepirkumu groz?. L?dz šim m?su klienti ir pal?dz?juši iest?d?t gandr?z 30 000 jaunu koku Igaunij? uz zemes, kas citk?rt st?v?jusi d?kst?v?.

Masaliņu klepus: kas jums jāzina un kā to novērst?
Vai jūs zināt, kas ir modernā Superfood kafija?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Mans grozs
Close Vēlmju saraksts
Close Nesen skatīts
Close
Close
Kategorijas